GEÇİCİ İTHALATLARDA EK SÜRE TALEBİ

GC1- Kısmı muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu  bir  kısım

eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp anılmadığının tespiti

 

GC2- Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat reijimine konu özel nitelikli eşyanın kullanımı sonucunda elde edilen ürünleri Türkiye

Gümrük Bölgesi'nden İhraç Edildiğinin Tespiti


DR1- Gümrük İdarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit