NİHAİ KULLANIMA İLİŞKİN TESPİTLER

NK1 - Eşyanın öngörülen süre dâhilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespiti,


Nihai Kullanım uygulaması; Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği ile 07.10.2009 tarih 27369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

“4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Karar” hükümleri doğrultusunda verilen

Nihai Kullanım İzin Belgesi kapsamındaki eşyanın, bu mevzuata uygun olarak ve izinde gösterilen işleme tabi

tutulup tutulmadığı hususunun tespit ve raporlaması,