Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit İşlemleri;

AN1, antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

AN2, antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini,

AN3, antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

AN4, antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

AN5, Gümrük Yönetmeliği’nin 523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesi

AN6, özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

AN7, antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibari ile tespitini,

AN8, genel antrepoya eşya giriş çıkış tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

AN9, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçme işlemlerinin tespitini kapsar.Geçici İthalat Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri Geçici İthalat Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri

GC1, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat ambalaj maddeleri, özel nitelikil eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitini,

GC2, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesi’nden ihraç edildiğinin tespitini kapsar.

GK1 gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini kapsar.

NK1 eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanımına tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.

DR1 dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edilecek işlemlerin tespitini kapsar. Menşe Mavzuatına ilişkin Tespit İşlemleri

SK1, ibraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1/EUR MED Dolaşım Belgeleri ile EUR1/EUR MED Dolaşım Sertifikaları ve /veya Fatura beyanları / EUR MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,

INF4, ithalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF4 Bilgi formu düzenlenmesine yönelik işletmelerin yapılmasını,

ATI, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için ATR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin teşvik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, ihracatı ve Yatırımları teşvik mevzuatı hükümleri ve ithalat rejiminin mahrecine iade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesini,

EU2, tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini, kapsar

Onaylanmış Kişi Satüsüne İlişkin Tespit İşlemleri

OK1, onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini kapsar.

Çok Zor Duruma ilişkin Tespit İşlemleri

ZD1, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanunun 48 inci maddesi ve 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)'nin 17 nci maddesi gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülüklerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespitini kapsar.

Beyannamenin Belirli Alanlarında Yapılacak Düzeltmeye İlişkin Tespit İşlemleri

BD1, Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesini kapsar.